Welkom op onze klantenservice op deze pagina vind je alle informatie die je nodig heb bij eventuele problemen.

Contactgegevens

Vestigingen
 • Industriestraat 29, 6433 JW, Hoensbroek
 • Spauwbeekstraat 95-3, 5035 JV Tilburg
 • Hengelostraat 100-9, 7521 AK Enschede
E-mail contact

  Een email sturen via je eigen mail programma mag ook dit mag naar:

  Info@energiemagazijn.nl

  Bellen

  U kunt ons ook bellen op onderstaand telefoonnummer

  +31853039377

  Algemene Voorwaarde en privacy statement

  Algemene voorwaarde

  1. Algemeen

  Onder ‘energiemagazijn’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan Montagebedrijf Uiterst groen, gevestigd en kantoorhoudende te Heelren, Nederland, en statutair gevestigd te Heerlen, Nederland. Het hoofdkantoor van energiemagazijn is gevestigd op het adres: Industriestraat 29, 6433 JW te Heerlen, telefoonnummer: 020-6811388, emailadres: info@energiemagazijn.nl . Energie magazijn. is ingeschreven in het Handelsregister te Roermond, KvK-nummer 73837253, BTW-nummer NL859681361-B01.

  2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Energiemagazijn,nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Energiemagazijn,nl (als verkopende partij) en een koper. Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij enkel of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden geraadpleegd en opgeslagen. Voor zover dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  3. Het aanbod en de overeenkomst

  Op grond van de wet, mogen we jouw persoonsgegevens verwerken omdat:
  3.1. Het aanbod ten aanzien van een product of dienst door Energiemagazijn,nl (“het aanbod”) geldt als herroepelijk en vrijblijvend tot het moment dat het door de koper aanvaard wordt. Het staat Energiemagazijn,nl tot dat moment vrij om het aanbod in te trekken of te herroepen, te vermeerderen of anderszins te wijzigen.
  3.2. Indien het aanbod van Energiemagazijn,nl een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, waaronder voorwaarden omtrent het op voorraad of beschikbaar zijn van een product of dienst, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  3.3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten.
  3.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  3.5. De overeenkomst tussen Energiemagazijn,nl en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Energiemagazijn,nl (“de bestelling”) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  3.6. Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Energiemagazijn,nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3.7.  Energiemagazijn,nl kan binnen wettelijke kaders controleren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Energiemagazijn,nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering specifieke voorwaarden te verbinden.
  3.8.  Energiemagazijn,nl zal, uiterlijk bij levering van het product of de dienst, de koper de volgende informatie (elektronisch) meesturen:
  a. het postadres van Energiemagazijn,nl waar de koper met schriftelijke klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

  4.Onjuistheden in het aanbod

  4.1.  Energiemagazijn,nl is niet gehouden om de bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een kennelijke fout, vergissing of verschrijving heeft gemaakt en
  a.) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout, vergissing of verschrijving ging, of
  b.) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Energiemagazijn,nl die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

  5. Prijzen

  5.1. Alle prijzen van de producten en diensten die Energiemagazijn,nl aanbiedt zijn inclusief btw.
  5.2. Alle prijzen van de producten en diensten die Energiemagazijn,nl aanbiedt zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.
  5.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijswijzigingen als gevolg van één van de situaties zoals omschreven in artikel 4.
  5.4. In afwijking van artikel 5.3 kan Energiemagazijn,nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  6. Afzetgebied

  6.1. Op dit moment worden door Energiemagazijn,nl enkel producten en diensten geleverd in Nederland.

  7. Levering en levertijd

  Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het 7.1.  Energiemagazijn,nl zal zich inspannen om de in een bestelling opgenomen producten of diensten op de in het aanbod opgegeven verzenddatum na de orderbevestiging en ontvangst van de betaling, te verzenden, mits deze voorradig is. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Om vertraging te beperken wordt koper geadviseerd bij registratie een telefoonnummer te vermelden waarop hij overdag bereikbaar is.
  7.2. De producten en diensten die Energiemagazijn,nl levert beantwoorden aan de overeenkomst conform de wettelijke waarborgen die artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek biedt.
  7.3.  Energiemagazijn,nl schakelt voor de levering van sommige producten of diensten derde partijen (hulppersonen) in. In de orderbevestiging wordt vermeld met welke partij contact kan worden opgenomen met vragen over de levering.
  7.4. Als plaats van levering geldt het adres binnen het afzetgebied (artikel 6) dat de koper aan Energiemagazijn,nl kenbaar heeft gemaakt.
  7.5. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Na annulering als bedoeld in de vorige zin zal Energiemagazijn,nl het bedrag dat de koper heeft betaald onverwijld, althans binnen 14 dagen, terugbetalen.
  7.6.  Energiemagazijn,nl is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Energiemagazijn,nl gedragen.

  8. Veilig betalen

  a) Contactopname
  Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het gesprek via de telefoon wordt opgenomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en wordt maximaal 1 maand bewaard. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.
  8.1.  Energiemagazijn,nl biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen voor de door haar aangeboden producten en diensten:
  – PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken. Per aanbod is het de keus aan Energiemagazijn,nl om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.
  – iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
  – Bankoverschrijving: Voor kopers is het mogelijk om via Bankoverschrijving te betalen, de instructies kun je inzien tijdens het bestelproces,

  9. Garantie

  9.1.  Energiemagazijn,nl verleent op de door haar geleverde producten en diensten enkel de garantie die wordt vermeld op de webpagina van dat specifieke product of die specifieke dienst onder het kopje ‘specificaties’. Indien op deze pagina geen garantie wordt vermeld, verleent Energiemagazijn,nl geen garantie ten aanzien van het betreffende product of de betreffende dienst.

  10. Herroepingsrecht

  Producten
  10.1. Gedurende veertien dagen na de dag waarop de koper, zijnde een consument, of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen (“de bedenktijd”), is de koper, zijnde een consument, gerechtigd om de koopovereenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden op de wijze zoals omschreven in artikel 10.8. Het is Energiemagazijn,nl toegestaan te vragen naar de redenen voor de herroeping, maar de koper is niet verplicht die vragen te beantwoorden.
  10.2. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
  a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Energiemagazijn,nl geen invloed heeft;
  b) pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer
  c) van producten die:
  1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4) snel kunnen bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  c) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
  d) losse exemplaren van kranten en tijdschriften.
  10.3. Na ontbinding dient de koper onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 10.1 bedoelde verklaring de door koper ontvangen goederen terug te zenden aan Energiemagazijn,nl . De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Energiemagazijn,nl betaalde, welke teruggave binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding door Energiemagazijn,nl plaatsvindt.
  10.4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Energiemagazijn,nl retourneren conform de door Energiemagazijn,nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  10.5. In geval van discussie rust het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij de koper.

  Niet fysieke producten of diensten
  10.6. Indien een overeenkomst ziet op de levering van een niet fysiek product (zoals digitale inhoud) of een dienst begint de looptijd van de bedenktijd van veertien dagen als bedoeld in artikel 10.1 te lopen vanaf de dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
  10.7. Het bepaalde in artikel 10.1 geldt voorts niet in geval van diensten:
  – waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Energiemagazijn,nl geen invloed heeft;
  – die reeds volledig zijn uitgevoerd, indien (a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de koper en (b) de koper heeft verklaard dat de koper zijn herroepingsrecht verliest zodra Energiemagazijn,nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  – betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald;
  – betreffende gokactiviteiten waarbij bij kansspelen een inzet met een waarde in geld wordt gedaan, met inbegrip van loterijen, casinospelen en weddenschappen en loterijen.

  Wijze van herroeping
  10.8. Met in achtneming van bovenstaande voorwaarden kunt u uw herroepingsrecht inroepen en de overeenkomst ontbinden via uw “Mijn Energiemagazijn,nl account”. Indien gewenst kunt u ook mailen naar  info@energiemagazijn.nl of bellen. Deze mogelijkheden gelden als een ‘ondubbelzinnige verklaring’ aan Energiemagazijn,nl tot ontbinding van de overeenkomst. U kunt ook de overeenkomst ontbinden door middel van het invullen van hetcontactformulier.

  Kosten van herroeping
  10.9. De volledige kosten voor het retour sturen van een product, nadat de koopovereenkomst tijdens de bedenktijd is ontbonden, zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode. De koper mag bepalen op welke wijze het product zal worden teruggestuurd. De volledige retourkosten kunnen hoger uitvallen dan de verzendkosten die door de koper in eerste instantie zijn betaald.

  Gevolgen van herroeping
  10.10. Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden betaalt Energiemagazijn,nl het bedrag dat betaald is voor het product, uiterlijk 14 dagen nadat het beroep van koper op zijn herroepingsrecht door Energiemagazijn,nl is ontvangen, terug via dezelfde betaalmethode als het methode van bestellen.

  11. Overmacht

  11.1.  Energiemagazijn,nl is gerechtigd de koopovereenkomst tussen haar en koper te ontbinden indien Energiemagazijn,nl haar verplichtingen onder de overeenkomst wegens overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Energiemagazijn,nl kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren aan Energiemagazijn,nl . In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Energiemagazijn,nl betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

  12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegd gerecht

  12.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Energiemagazijn,nl en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

  13. Geschillen, toepPersoonsgegevens

  13.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden door Energiemagazijn,nl nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Energiemagazijn,nl .
  13.2.  Energiemagazijn,nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal Energiemagazijn,nl dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in januari 20202

  Privacy statement

  Privacy Statement

  Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

  In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze websites en winkels. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de klantenservice of in de bij perssonlijke afspraken, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de accounts, en via onze social media pagina’s.

  De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om je bestelling uit te voeren en de website goed te laten werken.

  In deze Privacyverklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met Energie Magazijn?
  2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
  3. Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?
  4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
  5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
  6. Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij jouw bezoek aan onze website (cookies)?
  7. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?
  8. Wat doen wij met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling?
  9. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?
  10. Welke rechten heb je in verband met ons gebruik van jouw gegevens?
  11. Hoe zit het met het gebruik van jouw gegevens als je een link op onze website naar een website van derden gebruikt?
  12. Hoe kan je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

  Om te kunnen garanderen dat onze privacystatement steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met Energie Magazijn?

  De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
  Energie Magazijn
  Industriestraat 29
  6433 JW Hoensbroek

  Indien je vragen heeft over het gebruik van jouw gegevens kan je contact opnemen via:
  info@energiemagazijn.nl o.v.v. Vraag over persoonsgegevens

  2.Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

  3. Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?

  Op grond van de wet, mogen we jouw persoonsgegevens verwerken omdat:
  ▪ de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een product koopt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten;
  ▪ het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
  ▪ Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse, registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van beveiliginsgmiddelen. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden en de beveiliging van onze eigendommen;
  ▪ Je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens;
  ▪ Het gebruik van je gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als je onwel wordt bij afspraken

  4.Hoe beveiligen we jouw gegevens?

  De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

  Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

  Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.
  Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

  5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vind je per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen.
  Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt.
  In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

  6. Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij jouw bezoek aan onze website (cookies)?

  Wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts)om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.

  De volgende gegevens kunnen worden verzameld:
  ▪ toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
  ▪ hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.);
  ▪ aantal verstuurde gegevens;
  ▪ welke browser en welke browserversie je gebruikt;
  ▪ het door jou gebruikte besturingssysteem;
  ▪ welke internetserviceprovider je gebruikt;
  ▪ jouw IP-adres, dat jouw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan jouw computer.

  Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

  Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek, marketingdoeleinden, en een op de behoeftes afgestemde vormgeving van onze diensten, door gebruikersprofielen onder pseudoniem op te stellen en te analyseren, dit echter slechts voor zover je geen gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van jouw persoonsgegevens (zie onder Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van jouw gegevens). Wij verkopen deze informatie NOOIT!

  7. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door jou opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door jou gegeven toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.
  a) Aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website
  Op onze website bestaat de mogelijkheid je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Jouw
  aanmelding gebeurt door middel van een aanmeldformulier. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt geinformeerd over jouw aanmelding.
  b) Verzending op basis van de verkoop van goederen en diensten
  Indien je op onze website goederen of diensten koopt, kunnen wij je ook zonder jouw toestemming naar het door jou opgegeven e-mailadres informatie over vergelijkbare goederen en diensten zenden.
  c) Verzending per post
  Wij kunnen ook gebruik maken van jouw gegevens voor verzending per post van informatie over ons aanbod en onze acties.

  Wij willen dat je met plezier onze e-mails leest. Daarom streven wij ernaar alleen de informatie op te nemen die jij waarschijnlijk interessant zal vinden. Wij meten en bewaren de open- en klikratio’s in jouw gebruikersprofiel. Deze informatie omvat of, en wanneer je onze e-mails opent, welke inhoud in de e-mails waarop je klikt en wanneer, en of en waarom onze e-mails je mogelijk niet bereiken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

  Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeldlink en kan je de afmelding bevestigen op onze website. Een dergelijk verzoek kan je ook indienen via info@energiemagazijn.nl o.v.v afmelden nieuwsbrief..

  Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

  8. Wat doen wij met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling?

  a) Contactopname
  Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het gesprek via de telefoon wordt opgenomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en wordt maximaal 1 maand bewaard. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.
  b) Registratie
  Op onze website bieden wij je de mogelijkheid je te registreren door het verstrekken van jouw persoonsgegevens. De verwerking in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  Bij een bestelling hebben wij, afhankelijk van het specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het door jou gekozen betaalmiddel. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor het bijhouden van ons klantenbestand, zodat daarin alleen juiste gegevens worden opgeslagen. Om tikfouten te voorkomen en om te kunnen garanderen dat de door jou bestelde artikelen ook bij jou aankomen, controleren wij bij het invullen de volledigheid en juistheid van jouw adres. We verwijderen de meeste gegevens binnen twee jaar na de uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.
  c) Diversen
  Wij kunnen jouw gegevens ook opslaan indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens en technische informatie opslaan voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of vervolgen, bijv. voor de handhaving van de gegevensbeveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gebeuren op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

  9. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

  Uitgangspunt is dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van energiemagazijn.nl als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we je gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.
  1. Doorgifte binnen tot het concern behorende ondernemingen
  Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan tot onze concern behorende bedrijven voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de onze leveringen en diensten voor opslag in centrale databanken en voor concerninterne afrekenings- en boekhouddoeleinden. Dit is met name noodzakelijk om van al onze diensten gebruik te kunnen maken. Als je jouw bestelling bij een verkooppunt wilt afhalen, wordt het verkooppunt dat jij hebt geselecteerd op de hoogte gesteld van jouw bestelling en zal het deze verwerken. Als je contact opneemt met een verkooppunt of onze klantenservice in geval van vragen, klachten of retourzendingen, zullen zij ook toegang krijgen tot jouw bestelgegevens om hen in staat te stellen jouw probleem aan te pakken.
  2. Doorgifte aan productpartners
  In het kader van ons aanbod op onze website werken wij voor bepaalde productgroepen samen met verschillende partnerondernemingen. Indien je producten van deze partners bestelt, geven wij jouw persoonsgegevens die jij bij de registratie hebt opgegeven door aan deze partners voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten (in het bijzonder e-mailadres evenals leverings- en factuuradres). Let er wel op dat deze productpartner zelf verantwoordelijk is voor eigen privacymaatregelen en dat er voor deze productsite een aanvullende of afwijkende privacyverklaring van de partner kan gelden.
  3. Doorgifte aan dienstverleners die in onze opdracht jouw gegevens verwerken
  Voor de besturing evenals de optimalisatie van onze website en voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn er verschillende dienstverleners voor ons werkzaam, bijv. voor centrale IT-diensten of de hosting van onze website, voor de betaling en aflevering van producten of voor de installatie van apparatuur of voor de verzending van de nieuwsbrieven, aan wie wij de gegevens (bijv. naam, adres) doorgeven die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.
  Deze bedrijven treden namens ons op in verband met de orderverwerking en – IT voering en mogen de ter beschikking gestelde gegevens daarom uitsluitend gebruiken op aanwijzing van ons. In dit geval zijn we wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de bedrijven in opdracht van ons passende voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging van gegevens te nemen. Daarom komen we met deze bedrijven specifieke gegevensbeveiligingsmaatregelen overeen en monitoren we deze maatregelen regelmatig.
  4. Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken bij de aflevering van goederen door logistieke ondernemingen en het bij de bestelling opgegeven postbedrijf.
  Bij grote apparaten en expeditie goederen vindt de verzending van jouw bestelling plaats via een dienstverlener, bijv. eentransportbedrijf . Deze dienstverlener ontvangt informatie van ons, zoals jouw bij de bestelling opgegeven e-mailadres, om met jou een individueel afleveringstijdstip te kunnen afspreken.
  5. Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken bij de uitvoering van je bestelling bij de betaling van goederen aan de bij de bestelling opgegeven aanbieder van betaaldiensten of een financierende bank. In geval van betaling per creditcard vindt er ter voorkoming van fraude met creditcards een op de transactie gebaseerde veiligheidscontrole plaats met de hulp van de aanbieder van de betaaldienst Ingenico.
  Bij de betaling verzamelen of bewaren wij alleen rekeningnummers indien dit voor een terugbetaling noodzakelijk is. Anderzijds worden creditcard gegevens en rekeningnummers uitsluitend rechtstreeks aan de betreffende aanbieder van de betaaldienst verzonden.

  6. Doorgifte aan andere derden
  Wij moeten jouw gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze rechten en aanspraken.

  Bij het doorgeven van jouw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden jouw gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en gebonden zijn aan contractuele verplichtingen.

  We geven jouw gegevens ook alleen door aan instanties die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en dus onderworpen zijn aan een strikte EU-gegevensbeschermingswetgeving of die gebonden zijn aan een overeenkomstige beveiligingsstandaard. De toezending van gegevens aan derde landen wordt momenteel niet uitgevoerd en is ook niet gepland.

  10. Welke rechten heb je in verband met ons gebruik van jouw gegevens?

  Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te beiden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@energiemagazijn.nl o.v.v. vraag over persoonsgegevens of via het contactformulier op de website).
  Indien je een online account hebt, dan kan je via jouw account het gebruik van je gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van jouw gegevens ook de aanbiedingen van onze productpartners via onze website niet meer tot jouw beschikking staan. Bewaar daarom jouw gegevens zelf goed voordat je een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

  Welke rechten heb je?
  a) Recht op inzage
  Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
  b) Recht op correctie
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
  c) Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
  d) Recht op wissen
  Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
  e) Recht op informatie
  Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
  f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
  g) Recht van bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
  h) Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

  Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken , dan kan je via info@energiemagazijn.nl o.v.v. Verzoek persoonsgegevens een dergelijk verzoek doen. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

  Voor jouw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van jouw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van jouw aanvraag af te wijzen.

  11. Hoe zit het met het gebruik van jouw gegevens als je een link op onze website naar een website van derden gebruikt?

  Onze website kan links naar internetsites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar de gegevensbescherming van deze externe websites.

  12. Hoe kan je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

  Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door energiemagazijn.nl, dan kan je contact met ons opnemen via info@energiemagazijn.nl o.v.v. Klacht over verwerking Persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in tedienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Retourneren